Arboristika


Komplexní péče o stromy a jejich ochrana. Kácení stromů.

Ošetřování stromů


Provádíme veškeré druhy speciálních a udržovacích řezů:

 • řezy zakládací (řez komparativní, řez výchovný)
 • řezy udržovací (řez zdravotní, řez bezpečnostní, lokální redukce, úprava průjezdního a průchozího profilu, odstranění výmladků)
 • řezy stabilizační (redukce obvodová, stabilizace sekundární koruny, řez sesazovací)
 • řezy tvarovací (řez na hlavu, řez živých plotů a stěn)
 • řezy speciální (péče o senescentní stromy)
 • řezy ovocných dřevin

Řezy jsou prováděny v souladu s oborovými arboristickými standardy AOPK ČR (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

Ošetřování stromů provádíme za pomocí stromolezeckých technik nebo z vysokozdvižných plošin.

Něco málo o řezech:

 • Výchovný řez: Cílem výchovného řezu je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický pro daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu. Správně provedený výchovný řez snižuje náklady na ošetření stromu ve vyšším věku.
 • Zdravotní řez: Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování architektury koruny žádoucí pro daný taxon. Zdravotní řez neřeší aktuální statické poměry celého jedince (jako například riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny apod.). Je opakován v pravidelných intervalech dle taxonu stromu a v závislosti na jeho zdravotním stavu. Doporučený interval je 3 až 5 let.
 • Bezpečnostní řez: Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však komplexní statické poměry celého jedince, jako například možnost vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny apod. Odstraňují se větve suché, nebezpečné, mechanicky poškozené, zlomené, či nalomené.
 • Tvarovací řez: Řez na hlavu - výhony jsou sesazovány na zapěstované zduřeniny – hlavy. Je prováděn v pravidelných intervalech.
 • Řez ovocných dřevin: Produkční – podpora tvorby plodů. Mimoprodukční – podpora estetické funkce stromu a prodloužení jeho setrvání na stanovišti.

Ošetřování památných stromů


Ošetřování památných stromů provádíme s individuálním přístupem ke každému jedinci. Spočívá v provedení stabilizačních zásahů, které směřují k prodloužení života těchto monumentálních památníků významných událostí.

Sanace a zastřešování dutin


Dutiny vzniklé mechanickým poškozením při stavební činnosti, odlomením silných větví, poraněním bleskem, mrazovými trhlinami atd. jsme schopni zastřešit umělou pryskyřicí s větracím otvorem ve spodní části zastřešení nebo instalací stříšky z dřevěných šindelů.

Kácení stromů


 • Postupné rizikové kácení stromů na rizikových místech pomocí stromolezecké techniky, jeřábu nebo manipulační plošiny.
 • Běžné směrové kácení stromů.
 • Lesní těžba (mýtní i probírky).
 • Kácení a manipulace silných kmenů.
 • Vzor Žádosti o povolení kácení dřevin

Instalace bezpečnostních vazeb


 • Stromy se staticky oslabenými nosnými prvky jsou nejprve redukovány vhodným druhem řezu, poté zajištěny bezpečnostní vazbou.
 • Nejběžnějším druhem bezpečnostní vazby je dynamická vazba ze syntetických materiálů instalovaná v horní třetině koruny tak, aby v případě selhání jedné z vázaných kosterních větví nedošlo jejím pádem ke škodám na zdraví a na majetku.
 • Zajištění korun provádíme nepředepjatými, nedestruktivními, dynamickými vazbami, které umožňují pohyb spojených větví za běžného větru a při extrémních větrných podmínkách a zároveň nedovolí v důsledku napnutí lana jejich rozlomení.
 • Speciálním druhem používaných vazeb jsou vazby statické. Používají se především při ošetřování senescentních stromů. Vazby jsou vrtané, podkladnicové a nebo z předepjatých syntetických materiálů.

Ochrana stromů při stavební činnosti


Nabízíme zajištění stavebního dozoru při sadových úpravách a při stavební činnosti v blízkosti jednotlivých stromů nebo ploch zeleně dle Českých technických norem a praktických zkušeností v daném oboru:

 • ČSN 83 9061, DIN18920/2002 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 • ČSN 83 9021, DIN18916/2002 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.

Hodnocení zeleně


 • Pasportizace zeleně – evidence předmětů zeleně (dřeviny), činností souvisejících s údržbou zeleně (travní plochy) a předmětů v zeleni (mobiliář)
 • Inventarizace zeleně – evidence dřevin, jejich zákres do mapy a zjištění základních dendrometrických parametrů
 • Dendrologický průzkum – evidence dřeviny, jejich zákres do mapy a zjištění zá základních dendrometrických a rozšiřujících parametrů, jako je fyziologický vitalita, sadovnická hodnota, stabilita, zdravotní stav, perspektiva, návrh pěstebních opatření
 • Určení dendrologického potenciálu
 • Plány péče
 • Oceňování stromů dle metodiky AOPK ČR a dle prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.
 • Výpočet hodnoty základní bezpečnosti metodou WLA
 • Detailní hodnocení stromů (znalecký posudek)

Vyberte si z našich služeb...

Arboristika Návrhy a realizace zahrad Zakládání a údržba zeleně Zemní práce Broukoviště Herní prvky a dřevěné konstrukce Frézování pařezů Štěpkování Přeprava Zimní údržba Prodej

Péče o zákazníky


Ing. Barbora Filipová

info@arboristika.com
+420 601 169 838
+420 491 814 293

Kde nás najdete


Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Velké Poříčí 597
549 32 Velké Poříčí

IČ: 27535363
DIČ: CZ27535363
Č.ú.: 43-1755180227/0100

Tvorba webu Unigena